Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd!

 
Mijn Kruiwagen

Kruiwagen € 0,00

Uw Kruiwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden Flowerbulbs Holland Export BV

-Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding en koopovereenkomst van FLOWERBULBS HOLLAND EXPORT BV (afgekort, vanaf hier te benoemen als FHE) en iedere wederpartij waarop FHE deze voorwaarden van toepassing acht. Het accepteren van een offerte of aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door FHE worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FHE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FHE ingeschakelde derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Deze web site is eigendom van en wordt geëxploiteerd  door Flowerbulbs Holland Export BV, Biezenland 15, 2201 JZ, Noordwijk, Nederland.

Als U vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, of als U bezwaren heeft of klachten op of over onze web site, stuur dan een e-mail naar: info@flowerbulbsholland.com

 

-Artikel 2. Rechten

Alle rechten inclusief het copyright van deze web site zijn bezit en in licentie van en geëxploiteerd  door FHE. Ieder gebruik van deze web site en de inhoud daarvan,  inclusief kopiëren of opslaan in delen of in zijn geheel, behalve dan voor eigen of niet commercieel gebruik, is zonder toestemming niet toegestaan. Ook wijzigingen, distributie of verplaatsing  van wat dan ook op deze web site zijn voor welk doel dan ook verboden.

 

-Artikel 3. Inhoud

De inhoud van deze web site is met grote zorg tot stand gekomen. Dit in het bijzonder om te verzekeren dat de vermelde prijzen correct zijn op het moment van publicatie en dat alle goederen duidelijk zijn beschreven. Orders zullen alleen worden geaccepteerd als er geen relevante fouten zijn in de beschrijving of hun prijzen zoals ze op deze web site worden aangeboden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Als de prijzen wijzigen tussen de datum van uw bestelling en de leverdatum, zullen wij U per e-mail informeren en U vragen de nieuwe gewijzigde prijzen te accepteren. Als dit voor U niet aanvaardbaar is heeft U het recht de bestelling te annuleren. Alle gewichten en maten vermeld van de goederen zijn variabel. Bij wet doet FHE afstand van  alle garanties, uitgebracht of betekent, ten aanzien van de zorgvuldigheid van de informatie, over welk product dan ook op deze web site en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor ieder persoonlijk, verlies of schade die kan voortkomen uit de informatie gegeven over de producten op deze web site.

 

-Artikel 4. Schade aan uw computer

FHE doet haar uiterste best om er voor zorg te dragen dat deze web site vrij is van virussen of technische fouten. FHE kan echter niet garanderen dat uw gebruik van deze web site of daarin voorkomende links, niet tot schade aan uw computer kan leiden. Het is uw verantwoordelijkheid U er van te verzekeren dat U over de juiste apparatuur beschikt voor het gebruik van deze web site. FHE is niet aansprakelijk voor welke persoon dan ook voor schade die kan ontstaan aan computer uitrusting als gevolg van het gebruik van deze web site.

 

 

-Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van FHE zijn vrijblijvend en FHE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FHE. FHE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FHE dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

-Artikel 6. Beschikbaarheid

Alle producten zijn onderhavig aan beschikbaarheid. Omdat FHE te maken heeft met levende bloembollen, is beschikbaarheid afhankelijk van de oogsten. Ondanks een secure planning, is het mogelijk dat een bepaalde soort niet beschikbaar is op het moment van levering. Als dit het geval is zal FHE U een vergelijkbare soort sturen die van gelijke kwaliteit is voor optimale bloei.

 

-Artikel 7. Prijzen en verzending

Het minimum orderbedrag is € 50,-- per verzendadres.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en inclusief verzendkosten.

 

Zwitserland en Noorwegen:

Nationale belastingen en invoerrechten voor Zwitserland en Noorwegen zijn niet bij de prijzen inbegrepen.

FHE verzendt niet naar postbussen. Uw adres moet ook de postcode, woonplaats en land bevatten, alsmede het telefoonnummer en e-mail adres.

Wij verzenden oktober/November.

 

Overzicht prijsgroepen.

Groep 1:

Nederland

 

Groep 2:

België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (excl. Canarische Eilanden), Engeland, Zweden, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije,

Tsjechië, Kroatië.

 

Groep 3: (other Europa)

Albanië, Andorra, Bosnië Herzegovina, Canarische Eilanden, Gibraltar, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Servië,

Wit –Rusland, Zwitserland.

 

Groep 4:

USA

Canada

 

Groep 5:

Rusland

Speciale collecties en verzendkosten

 

-Artikel 8. Afwijkende verzendkosten

Voor Canada wordt € 15,- extra kosten per pakket berekend.

Bestellingen voor levering in Rusland worden aan de hand van de totale waarde van de bestelling verhoogd met door FHE te calculeren verzendkosten.

 

-Artikel 9. Betaling

Betaling van de bestelling dient voor levering te geschieden.

Koper dient gebruik te maken van de op de website van FHE vermelde betalingsmogelijkheden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertraging van de levering als er niet correct en of op tijd betaling door ons is ontvangen.

Als volledige betaling door U om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunnen wij de koopovereenkomst met U verbreken of verdere leveringen aan U schorsen. Dit heeft geen gevolg voor alle andere rechten die FHE zal hebben.

 

-Artikel 10.  Adreswijziging

Een wijziging van het afleveradres dient vóór 15 augustus aan FHE zijn doorgeven, na deze datum kan FHE dit niet meer aanpassen.

 

-Artikel 11. Versturen naar ander adres.

U kunt uw order laten versturen naar een ander adres dan dat van U zelf. Mocht dit andere adres gelegen zijn in een ander land dan het uwe, dan hanteert FHE de prijzen geldend voor dat land van bestemming.

 

-Artikel 12. Annuleren

Omdat we te maken hebben met een natuurlijk levend product heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na het plaatsen van de order de overeenkomst te annuleren mits uw bestelling nog niet is verzonden. 

 

-Artikel 13. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames betreffende kwaliteit van het geleverde dient te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen via ons emailadres, info@flowerbulbsholland.com dan wel schriftelijk aan Flowerbulbs Holland EXPORT BV, postbus 66, 2215 ZH Voorhout, Nederland.

 

-Artikel 14. Niet ontvangen bestelling of pakketten

Indien de bestelling of het pakket door onbekende reden niet is ontvangen wordt de bestelling het volgende jaar opnieuw verstuurd. Crediteren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Voor Rusland, Ukraine, Kroatië en Servië/Montenegro is verzending voor risico van de kopende partij.

 

-Artikel 15. Fouten in orders

U kunt tijdens het doen van uw bestelling fouten in uw order corrigeren tot aan het moment dat U de orderbevestiging heeft aangeklikt.

 

-Artikel 16. Risico en eigendom

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan FHE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derde worden gebracht

 

-Artikel 17. Acceptatie van uw order

FHE vraagt U om uw e-mail adres en zal U zo snel mogelijk per e-mail berichten dat uw order geaccepteerd is. FHE behoudt zich het recht voor een order te weigeren en zal dat in zo een geval binnen tien werkdagen aan U laten weten.

 

-Artikel 18. Privacy verklaring

 Uw privacy is veilig bij FHE. Om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie te voeren heeft FHE enkele gegevens nodig zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats en (indien bekend) uw telefoonnummer en e-mail adres. Verder worden de door u bestelde artikelen, facturen, betalingen en eventuele reclamaties veilig bewaard.

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving.

 

-Artikel 19. Verantwoordelijkheid                                                                              

De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. FHE is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van welke vorm van onjuist gebruik of misbruik dan ook. Klachten over de geleverde goederen dienen binnen twee dagen te worden gemeld aan info@flowerbulbsholland.com

Voor klimaat zones dient door koper de USDA Plant Hardiness Zone  Map te worden geraadpleegd.

http://www.planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/ 

 

-Artikel 20. Schadevergoeding

Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

 

-Artikel 21. Overmacht

Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

 

-Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FHE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

-Artikel 23. Wijziging Algemene Voorwaarden

FHE behoudt zich het recht voor, om daar waar gewenst, de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen en adviseert cliënten dringend om zich op de hoogte te houden van de inhoud van de bij bestelling geldende versie.

 

Vermelding kamer van Koophandel.

FLOWERBULBS HOLLAND EXPORT BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57596891.

VAT Number: NL8526.50.589.B01